e-víkendy | Rezervace | Podmínky | Kontakt

e-víkendy | levné ubytování v hotelu | Jeseníky | Hotel SLEZAN ***


Smluvní podmínky - Pravidla provozovatele o užití

Provozovatel Vám dovoluje používat tuto internetovou stránku pro osobní účely a při návštěvě této internetové stránky souhlasíte zvláště s následujícím:

I.
1) Hostem se pro účely nabídky evíkendů rozumí každý, kdo učiní objednávku pro konkrétní víkendový pobyt přes internetové stránky www.hotelslezan.cz/evikendy, a současně zadá číslové své kreditní karty a potvrdí, že mu jsou známy podmínky poskytnutí služby evíkendy.
2) Provozovatelem se rozumí společnost Hotel SLEZAN a.s., Revoluční 20, 792 01 Bruntál
3)Služba evíkendy je služba, která umožňuje ubytování vždy pro tři po sobě jdoucí noci z přesně určené nabídky víkendových termínů v objednávce specifikovaném zařízení bez snídaně, přičemž hostu je nabízena ve formě ceny za ubytování v jednom pokoji za jednu noc. Výsledná cena služby evíkendy je tak dána jako součin třech nocí a systémem potvrzené ceny za jednu noc. Služba evíkendy neumožňuje zkrácení, změnu, zrušení či prodloužení rezervovaného pobytu. Službu evíkendy nelze kombinovat s žádnými dalšími akčními nabídkami provozovatele,
3) Rezervací služby evíkendy se rozumí, provedení rezervace-objednávky konkrétního termínu z předem určené nabídky, akceptování smluvních podmínek bez výhrad a současně zadání platných údajů platební karty. Host bere na vědomí, že zadání údajů platební karty osoby, která nemá zájem o rezervaci služby evíkendy a která nesouhlasila s tímto použitím platební karty se dopouští trestného činu podvodu.
4)Víkendem (víkendem) se pro účely nabídky služby evíkendy rozumí tři po sobě jdoucí noci první z nich vždy v z pátku na sobotu poslední z neděle na pondělí.

II.
1)Na poskytnutí služby evíkendy není nárok a provozovatel si může vyhradit právo k jejímu odmítnutí.
2) V rámci služby evíkendy není možné zrušit provedenou rezervaci a provozovatel neumožňuje změnu zarezervovaného termínu. Host zaškrtnutím na rezervačních stránkách www.hotelslezan.cz/evikendy pole souhlasu se smluvními podmínkami, výslovně a bez výhrad souhlasí, aby provozovatel služby evíkendy po provedení rezervace hostem použil jím zadané údaje z platební karty a provedl úhradu hostem rezervované služby evíkendy před samotnou realizací službyevikendy a to v plném hostem rezervovaném rozsahu.Hostovi bude z jeho bankovního účtu odečtena finanční částka v plné v rozsahu dle jeho rezervace.
3) Cena služby evikendy neumožňuje telefonickou, osobní rezervaci, stejně tak není možné rezervaci služby evikendy změnit či úplně stornovat.
4)Hostu bude na základě služby evíkendy poskytnut dvoulůžkový pokoj vybavený ve standardu tříhvězdičkového hotelu na adrese uvedené na internetových stránkách www.hotelslezan.cz/evikendy.
5)Provozovatel není povinen nabídnout službu evíkendy pro každý po sobě jdoucí víkend.Nabídka je odvislá od vytíženosti zařízení provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout hosty a vykázat je z ubytovacího zařízení bez náhrady, pokud jejich pobyt v ubytovacím zařízení nebude v souladu s ubytovacím řádem.
6)Nabídka se vztahuje na množstevně omezený počet pokojů, přičemž jejich minimální počet určený pro službu evikendy je 10 pokojů. Ceny jsou smluvní, přičemž minimální cena za pokoj a jednu noc činí 199,--Kč/noc, maximální cena není omezena. Zákazník provedením rezervace a zadáním kontaktních údajů ke svojí kartě výslovně souhlasí s jemu nabídnutou cenou ze strany provozovatele.

III. Host souhlasí s předáním veškerých údajů, přičemž vyplněním rezervace uděluji provozovateli souhlas s užitím takto získaných údajů pro zasílání propagačních a reklamních materiálů. Provozovatel se zavazuje, že takto získané údaje nepředá třetím subjektům.

Hotel SLEZAN ***
nabízí 10 akčních pokojů na celý víkend již od 199 Kč za noc.

Více informací o
Hotelu SLEZAN *** naleznete
na webových stránkách www.hotelslezan.cz.


e-víkendy® | Hotel SLEZAN *** © 2007, Code by PCHweb.cz